Dansk Farmacihistorisk SelskabIndmeldelse i Dansk Farmacihistorisk Selskab kan ske ved henvendelse til selskabets bestyrelse.


Dansk Farmacihistorisk Selskab blev stiftet pr. 31. august 1953 på initiativ af apoteker Aage Schæffer (1884-1971), København, som resultatet af mange års overvejelser om etablering af en organisation for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark.

Allerede i 1886 blev der af en kreds af farmaceuter fremsat forslag om oprettelse af et dansk farmacihistorisk selskab. Forslaget blev ikke gennemført, men nærede senere

Schæffers tanke om at skabe et farmacihistorisk forum for faghistorisk interesserede kolleger. Schæffer var den centrale arbejdskraft ved udarbejdelsen af de danske farmaceutiske stater fra 1914 til 1929 og af de første danske farmaceutiske årbøger fra 1930. Dette arbejde gav Schæffer en omfattende berøringsflade med fagfæller, og han fik ofte bekræftet interessen for etablering af et faghistorisk forum.

Omkring 1900 begyndte farmaceut, senere apoteker, Emil Dam at indsamle og bearbejde materiale til brug ved det af ham planlagte værk om »De Danske Apotekers Historie«, men Dam døde i 1915 under forarbejdet med værket. Efter opfordring påtog Schæffer sig i 1916 at fortsætte Dams arbejde, og i perioden 1925-1947 udgav Schæffer personligt fire store bind af værket. Udgivelsen af »De Danske Apotekers Historie« må have været afgørende for Schæffers fornemmelse for betydningen af etablering af et dansk farmacihistorisk selskab, idet Schæffers personlige involvering i værkets finansiering viste, at det ville have været hensigtsmæssigt i en sådan situation at kunne have støttet sig til en faghistorisk organisation.

Omkring 1950 nærmede Schæffers plan om oprettelse af et dansk farmacihistorisk selskab sig en virkeliggørelse. I 1948 rettede den islandske farmaceut, G.G. Kaaber, en forespørgsel til Schæffer om hans syn på oprettelse af et nordisk farmacihistorisk selskab med et hertil knyttet tidsskrift. Schæffer var positiv over for denne idé, der jo lå nær de tanker, som havde optaget Schæffer selv. Kaaber og Schæffer indledte et samarbejde, der i 1949 resulterede i en skrivelse til en kreds af fagfæller, som helt kunne tilslutte sig forslaget. Imidlertid faldt forslaget ved Kaabers død samme år.

I 1951 fik Schæffer en henvendelse fra vicepræsidenten for the International Society for the History of Pharmacy, apoteker G.E. Dann, Kiel, som anmodede Schæffer om at formå danske kolleger til at indmelde sig i det internationale selskab. Schæffer rettede skriftlig henvendelse til forskellige kolleger, men resultatet var overvejende negativt. Herefter konkluderede Schæffer, at det rigtige måtte være nu at oprette et selvstændigt dansk farmacihistorisk selskab i stedet for en dansk sektion knyttet til en udenlandsk organisation.

Schæffer tog i 1952 kontakt til apoteker T.P. Elkjer med henblik på samarbejde om etablering af Dansk Farmacihistorisk Selskab. Sammen udarbejdede de et forslag til selskabets formål og konstitution, som blev anbefalet af en kreds af faghistorisk interesserede kolleger. Yderligere en henvendelse i 1952 til en større gruppe af kolleger viste opbakning til sagen ved tilsagn om indmeldelse som medlemmer af selskabet. Schæffer og Elkjer foreslog herefter apoteker Aage Hansen, lektor, senere professor i farmaci, V. Gaunø Jensen og bibliotekar, senere apoteker, C.C. Petersen at blive medstiftere af selskabet. Disse fem personer oprettede selskabet pr. 31. august 1953 og konstituerede sig som selskabets foreløbige ledelse, der skulle færdiggøre forslag til love m.v. med henblik på forelæggelse på en konstituerende generalforsamling i 1954. På denne generalforsamling blev den foreløbige ledelse valgt som selskabets første bestyrelse, der konstituerede sig med Schæffer som formand.

Den nyvalgte bestyrelse fandt, at publikationsvirksomhed skulle være selskabets vigtigste opgave som led i opfyldelsen af den del af selskabets formål, der omhandler udbredelse af kendskabet til farmaciens historie. Bestyrelsen besluttede, at selskabet skulle udgive en skriftrække med titlen »Theriaca« og undertitlen »Samlinger til farmaciens og medicinens historie«. En afhandling af Elkjer om teriakens historie valgtes som det første hefte i skriftrækken. Endvidere blev motivet på en teriakbeholder fra Aalborg Svane Apotek fra det 17. århundrede valgt som bomærke for selskabet.

Theriaca, hæfte 1, blev udgivet i 1956. Indtil nu har selskabet publiceret 44 hæfter i skriftrækken, omfattende både afhandlinger og mindre arbejder inden for farmaciens og medicinens historie. Disse skrifter står som det centrale vidnesbyrd om selskabets virke. Fra hæfte 39 har Theriaca haft undertitlen »En farmacihistorisk skriftrække«.

Siden 1966 har selskabet tillige markeret sig ved udgivelse af fem faksimileudgaver af ældre sjældne danske farmaceutiske bøger, heriblandt »Dispensatorium Hafniense 1658«, den første officielle formelsamling, »Pharmacopoea Danica 1772«, den første danske farmakopé, og »Apothecken Taxt 1619«, den første officielle medicintakst i Danmark. Efterspørgselen efter disse bøger har været betydelig i en væsentlig bredere kreds end selskabets medlemmer.

I selskabets første tiår lykkedes det ved stor energi og tålmodighed at supplere kontingentindtægterne med ekstern økonomisk støtte til konkrete publikationer, men de fleste ansøgninger herom blev afslået. Denne erfaring kan have været inspirationen til Schæffers testamentariske bestemmelse i 1962 om, at hovedparten af hans formue ved hans død skulle doneres til en fond med det formål at yde tilskud til udgivelse af danske fagvidenskabelige arbejder, i første række farmacihistoriske arbejder. Apoteker Aage Schæffers Fond blev oprettet ved Schæffers død i 1971, og første gang, fonden imødekom en ansøgning fra selskabet om økonomisk støtte til udgivelse af en publikation, var i 1973. Schæffers store donation har haft afgørende betydning for opretholdelse af selskabets høje publikationsaktivitet.

Som supplement til selskabets publikationsvirksomhed har selskabet gennem årene arrangeret en lang række foredrag i eget regi og tillige været initiativtager til afholdelse af foredrag ved faglige kongresser, symposier og mærkedage samt faghistoriske ekskursioner. Foredragene har illustreret den store bredde, som det farmacihistoriske fagområde har i Danmark, og bidraget til forståelse af farmacihistoriens mange tværfaglige aspekter og berøringsflader til hele det danske samfund.

Siden oprettelsen af selskabet har formandsposten været beklædt af tre personer: Schæffer 1953-1971, professor V. Gaunø Jensen 1971-1985 og lektor, senere adjungeret professor, Poul R. Kruse siden 1986.

dfhf.dk benytter cookies til at optimere brugerens oplevelse på sitet.

Jeg accepterer cookies.